Grimner A-Gunn L-test 2012-11-30
Hunden testats med anledning av

Försäljning till polisen

Hunden ägs av polismyndighet/polis

Försäljningsanmälan bifogas

Utbildningstest

 

Väktarhundtest

Lämplig att prövas som patrullhund

Lämplig att prövas som polisiär sökhund

Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund

Ej lämplig som väktarhund


Egenskap/anlag A B C D E F Kommentar
Social nyfikenhet Tar själv kontakt balanserat Ignorerar främmande, neutral Intensivt kontaktsökande Tar tveksamt kontakt Drar sig undan, osäker Avvisar främmande med aggression
Social självsäkerhet Besvarar balanserat Neutral, accepterar Besvarar intensivt Något osäker, drar sig undan/inställsam Vill fly avvisar kontakt med aggression
Tillgänglighet, sammanfattning Tillgänglig
Öppen. Svarar på kontakttagande, balanserat
Mindre tillgänglig
Svarar ej på kontakttagande
Överdrivet öppen
Intensivt kontaksökande
Reserverad
Drar sig undan, osäker
Aggressiv
Avvisar kontakt med aggression
Lömsk
Opålitlig, avvisar med aggressionsattack
Hantering Låter sig hanteras utan problem Svårt att hantera pga inställsamhet Accepterar motvilligt Vill ej hanteras, drar sig undan Avvisar hantering med aggression  
Social status Självständig, kan söka stöd Något undergiven, söker stöd ibland Störande självstädig och oberoende Störs ofta av att vara undergiven och osjälvständig Mkt undergiven, hämmas av att vara osjälvständig och "valpig" Mkt självständig och oberoende, genomgående nonchalant
Minnesbilder, poitiva/negativa Glömmer snabbt, ej undvikande Visar minnesbilder, enstaka undvikande Kommer väl ihpg, ofta undvikande Störs av minnesbilder, mycket undvikande (lagrar) Helt oberörd  
Hårdhet, sammanfattning Måttligt hård
Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker
Något vek
Visar minnesbilder, oftast utan undvikande, ngt undergiven
Hård
Oftast oberörd, självständig
Vek
Kommer väl ihåg, ofta undvikande, osjälvständig
Mycket vek
Störs av minnesbilder, mycket undvikande
Mycket hård
Helt oberörd, självständig
Förfölja (viljan) Mycket stor Stor Måttlig Liten Springer ej, avbryter  
Inhopp Mycket intensivt, kraftfullt Intesivt, kraftfullt Taxerar, mindre kraftfullt Tveksamt, svagt Mycket tveksam, mycket svagt Utför ej
Gripande/bett Griper med fullt bett/bettkorr. genast Griper oftast med fullt bett Bra gripande, inte fullt Griper något svagt

Griper svagt, mkt tunt bett

Griper ej 10
Kämpande Intensiv, ökar vid belastning, uppmanar Svarar på kampinviter, kämpar emot Mkt intensiv, svår att bryta, blockerar sig Svarar svagt, utan tyngd Svarar ej   11
Belastningsbarhet (miljö/figurant) Mycket belastningsbar Belastningsbar Mindre belastningsbar Ej belastningsbar     12
Söklust, intresse Söker intesivt utan avbrott (2 min.) Söker med enstaka avbrott Litet intresse, ej uthållig söker ej, ointresserad     13
Föremålsintresse Stort intresse Måttligt intresse Litet intresse Ointresserad     14
Arbetslust, sammanfattning Stor
Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, god söklust
Måttlig
Svarar på kampinviter, mindre söklust
Överdriven
Svår att bryta, störs av kamplust, god söklust
Liten
Svarar något, svagt bytesintresse, liten söklust
Obetydlig
Svagt intresse
Obefintlig
Svarar inte
15
Uppmärksamhet Uppmärksam - anpassar sig, reagerar snabbt Mkt uppmärksam - störs ngt av omgivn., reagerar mkt snabbt Mindre uppmärksam - trög till reaktion, ngt oengagerad Impulsiv - växlar aktivitet oavbrutet, störs Slö - oengagerad, svår att få till reaktion   16
Nyfikenhet Nyfiken, undersöker Intresserad, undersöker ibland Ointresserad, undersöker ej       17
Livlighet (temperament), sammanfattning Livlig
Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken
Mycket livlig
Mycket uppmärksam, störs något av omgivningen
Mindre livlig
Något långsam, något ouppmärksam
Impulsiv
Överdriven, växlar aktivitet, störs
Något slö
Oengagerad, långsam
Slö
Ointresserad
18
Skärpa, förmågan att bli arg Måttlig
Avpassad aggression
Liten
Svarar efterhand
Stor
Överdriven aggression
Obetydlig
Få aggressiva signaler
Obefintlig
Svarar inte
Kvarstående
Visar aggression, även då hot upphört
19
Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara Stor
Avvisar med kraft, gör attacker
Måttlig
Svarar målmedvetet, backar ej
Liten
Svarar tveksamt eller avvaktar
Obetydlig
Försöker hota, backar, ger upp
Obefintlig
Visar ej
Mycket stor
Avvisar utan anledning, obehärskad
20
Koncentrationsförmåga Koncentrerad Enstaka brister/felbeteenden Generellt något okoncentrerad, felbeteenden Stora brister/felbeteenden     21
Avreaktionsförmåga Inga problem med avreaktioner Problem med avreaktioner vid enstaka tillfälle Generellt svårt att avreagera Avreagerar ej     22
Stresshantering (ej vid konflikt/rädsla) Balanserad Förhöjd stressnivå, behöver viss tid för att anpassa stressnivån Låg stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Hög stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Mycket stressad   23
Aktivitetsnivå vid passivitet Är uppmärksam och lugnt - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam med ökad aktivitet elelr oro efter hand Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet   24
Styrförmåga (nervkonstitution), sammanfattning Mycket nervfast
Utan inslag av störningar
Nervfast
Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion, balanserad
Måttligt nervfast
Något okoncentrerad, något svårt med avreaktion och/eller inslag av felbeteende
Mindre nervfast
Svårt med koncentration och avreaktion, stress, felbeteenden
Nervös
Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar, överslagshandlingar
Höggradigt nervös
Ej koncentrerad, ej avreaktion, kan skälla/gnälla omotiverat, överslagshandlingar
25
Mod (dådkraft), övervinna rädsla i testsituationer Självständigt, snabbt samtliga situationer Ej visat rädsla Självständigt, tid eller hjälp vid enstaka situation Tid och hjälp med flera situationer Lång tid och hjäpl i de flesta situationerna Oförmåga trots hjälp 26
Mod (dådkraft) förmåga att förflytta sig och arbeta i olika miljöer Inga problem i några miljöer Problem i någon miljö, men förbättrar sig vid upprepning Problem i någon miljö, förbättrar sig inte vid upprepning Problem i de flesta miljöer     27
Skottfasthet
I passivitet Registrerar, reagerar ej Registrerar skott, reaktionen avtar Aktivitetshöjning Reaktion, med viss ängslan, vid varje skott Aktivitetssänkning, vill lämna platsen Flyr 28
I aktivitet Registrerar, fortsätter med aktivitet Registrerar skott, aktiviteten sänks Avbryter, men återupptar aktivitet Återupptar ej, vill lämna platsen Flyr   29
Mörkerprov genomfört
Kommentarer enligt ovan:
7: Tiken visar minnesbilder vid dumpe och går vid sidan av.
13: Tar sig in unde rpallen och hämtar föremålet.
15: Tiken är intensiv i kampen och uppmanar.
26: Tiken behöver ingen hjälp men har en kort fördröjning till dumpen.
27: tiken är generellt försiktig men blir mer uppmärksammad och har en högre beredskap efter dumpen.
Beteende vid oåtkomligt föremål/markeringsform:
Gräver sig in under pallen
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter sök:
Kommer in till föraren
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter kamp:
Uppmanar
Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Hennes kamplust och aggr.paket
Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Föremålsintresset, miljön
Sammanfattning:
En trevlig tik som svarar på de retningar som görs, är mycket belastningsbar, bra kamplust.